หลังจากวาดเหมือนกันหลายภาพเลยเริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆ...